Innehåll

  1. Introduktion
  2. Historik
  3. Webbstandarder
  4. Struktur och presentation
  5. (X)HTML
  6. CSS
  7. Tillgänglighet
  8. URL:er
  9. Referenser
  10. Ordlista

7. Tillgänglighet

Med tillgänglighet menas inte bara stöd för den med funktionshinder, även om det är där tyngdpunkten ligger. En tillgänglig webbplats fungerar bättre för alla, oavsett om man är funktionshindrad eller inte, och kan användas av fler personer med flera sorters webbläsare och apparater.

En relativt vanlig missuppfattning är att en webbplats som är tillgänglig för alla ser sämre eller annorlunda ut än en som inte är det. Det är helt felaktigt. Tillgängligheten behöver inte påverka utseendet över huvud taget.

Ett exempel på tillgänglighet som hjälper alla: Ett formulär som används för att anmäla intresse till ett seminarium ligger på en webbplats. I formuläret kan man välja om man vill gå på seminariet i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Varje ortnamn ligger i anslutning till en radioknapp, som oftast visas som en cirkel som har en prick i mitten när den är vald. Om den som skapat formuläret inte har tänkt på tillgänglighet måste den som ser och använder en grafisk webbläsare klicka exakt på den lilla cirkeln för att välja ort. Om utvecklaren har tänkt på tillgänglighet kan man också klicka på ortnamnen. Vilket är enklast för den som ska använda formuläret?

Om man använder logisk, välstrukturerad XHTML är en stor del av jobbet gjort. För att få en första överblick av hur tillgängligt ett dokument är kan man titta på den i en textbaserad webbläsare som Lynx. Om innehållet behåller sitt sammanhang och är förståeligt där har man kommit en bit på vägen. Det är långt ifrån det enda man ska göra för att kontrollera tillgängligheten, men det är en bra början.

Här följer en genomgång av några teknologier som ställer särskilda krav på att man som utvecklare har kunskap om tillgänglighet.

Ramar

Många tycker att det är bekvämt att använda ramar för att dela in webbläsarfönstret i flera oberoende delar som består av separata dokument. Det kan vara användbart i vissa fall, till exempel i en intranätsapplikation eller liknande. På en publik webbplats finns det däremot många nackdelar med att använda ramar:

Dessutom gör man det onödigt svårt för sig. Ramar gör en webbplats mer tekniskt komplicerad.

Tabeller

Det är ganska vanligt att man tolkar ”använd inte tabeller för layout” som ”använd inte tabeller över huvud taget”. Så är det inte. Om det man ska märka upp är data som hör hemma i en tabell ska man använda en tabell. Däremot finns det många sätt att göra tabeller mer logiska och tillgängliga.

Läs mer:

Formulär

Formulär är ofta onödigt svåra att använda, delvis på grund av att de är uppbyggda på ett ogenomtänkt sätt, delvis för att den underliggande HTML-koden inte utnyttjar de element som finns till just för att göra formulär mer tillgängliga och användbara. Elementen <label>, <fieldset> och <legend> finns och är till för att användas.

En vanlig frågeställning är vad man ska använda för att bygga upp ett formulärs layout. Vissa säger att tabeller kan användas, andra menar att man ska använda CSS. Man kan använda den metod som passar bäst, men om man använder tabeller måste man se till att formuläret är begripligt och användbart även om man lineariserar tabellen det ligger i, det vill säga om man läser tabellen rad för rad med början i övre vänstra hörnet.

Läs mer:

JavaScript och cookies

Undvik att vara beroende av JavaScript. Fler än man kan tro har JavaScript avstängt, till exempel av säkerhetsskäl eller för att slippa popupfönster, eller använder en webbläsare utan stöd för JavaScript. Enligt TheCounter.com är andelen 6%, och enligt W3Schools.com är den 8%.

I de allra flesta fall tillför inte JavaScript något som hjälper besökaren. Det finns naturligtvis fall där man kan använda JavaScript på ett bra sätt. Ett exempel är formulärvalidering.

Observera att detta inte innebär att man ska undvika att använda JavaScript. Däremot innebär det att man bör undvika att göra en webbplats beroende av JavaScript för att fungera.

Samma princip gäller för cookies. Använd inte cookies på ett sätt som gör att webbplatsen slutar fungera om besökaren inte accepterar dem.

Kommentarer, frågor eller förslag? Kontakta mig.

© Copyright 2004-2008 Roger Johansson